Povinné informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obec Svatobořice-Mistřín.
Příspěvková organizace vznikla dne 01.01.2002 na základě zřizovací listiny přijaté zastupitelstvem Obce Svatobořice-Mistřín.

3. Hlavní účel

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny. 

Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Účel a předmět činnosti školní družiny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Účel a předmět činnosti zařízení školního stravování je vymezen ustanovením § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Organizace poskytuje vzdělávání dle svých školních vzdělávacích programů. V rámci základní školy máme rozšířenou výuku informatiky a tělesné výchovy.

Další poslání školy je zakotveno v čl. 33 Listiny základních práv a svobod a v čl. 28 a 29 Úmluvy o právech dítěte.

Právnická formapříspěvková organizace
Právnická osobazřízena na dobu neurčitou
Ředitel školyMgr. Zbyněk Mašek (statutární orgán právnické osoby)
Zřizovatel školyObec Svatobořice-Mistřín, Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín
http://svatoborice-mistrin.cz

3. Organizační struktura školy

 Schéma

4. Kontaktní údaje

Adresa školy (fakturační adresa)
Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace
Hlavní 871/198
696 04 Svatobořice-Mistřín

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Kancelář školy
Oldřiška Bimková, hospodářka
Hlavní 871/198
696 04 Svatobořice-Mistřín

Úřední hodiny

Úřední hodiny kanceláře školy - pracovní dny mimo letních prázdnin:
Pondělí07:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
Úterý07:00 - 12:00
Středa07:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
Čtvrtek07:00 - 12:00
Pátek07:00 - 12:00

Kontakty:
vedoucí pracovníci školy
učitelé základní školy
učitelé mateřské školy
vychovatelky školní družiny
školní jídelna

Adresa internetové stránky
http://zssvatoborice-mistrin.cz

Adresa e-podatelny
e-mail: skola@zssvatoborice-mistrin.cz

Datová schránka
ID datové schránky: 9wnmhza

5.  Bankovní spojení

KB, číslo účtu: 86-2585870237/0100

6. IČ

70938482

7. DIČ

CZ70938482 (nejsme plátci DPH)

8. Dokumenty

Hlavní dokumenty:

Kompletní ŠVP jsou také k nahlédnutí u ředitele školy a také u vstupu na jednotlivá pracoviště školy.

9. Rozpočet
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled do roku 2025 jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci úřední deska.

Rozpočet za uplynulý rok 2022 je k nahlédnutí zde 

10. Žádosti o informace

Pracovník určený k poskytování informací
Jméno zaměstnance: Mgr. Jarmila Maradová
Funkce: statutární zástupce ředitele školy
Platnost pověření od: 1. 9. 2010
Odpovědnost: zodpovídá za poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/199 Sb.
Kontaktní informace: telefon: 518 620 178
e-mail: maradova@zssvatoborice-mistrin.cz

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. (§ 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

10. Příjem žádostí a dalších podání
Pracovníci určení k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a žádostí

 • zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jarmila Maradová
 • hospodářka školy: Oldřiška Bimková
 • ostatní vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení:
  • vedoucí učitelka MŠ I - Svatobořice: Veronika Trnovcová
  • vedoucí učitelka MŠ II - Mistřín: Milena Macháčková
  • vedoucí školní družiny - Iva Polášková
  • vedoucí školní jídelny - Žaneta Hasalová
  • vedoucí správních zaměstnanců: Jarmila Smaženková

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Podat stížnost, podnět či žádost lze prostřednictvím kanceláře školy (Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín), a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

Podle § 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ředitel školy a školského zařízení: 

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Podle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ředitel školy a školského zařízení dále:

 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
 • zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35
 • zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a
 • zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1
 • převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2
 • zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
 • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100
 • povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
 • ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b.

Odvolání 
Proti rozhodnutí ředitele školy ve věcech správních se lze odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – odboru školství. Odvolání je nutno podat do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele školy.

Jihomoravský kraj
odbor školství
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění
 • přehled školských předpisů na stránkách MŠMT   ČR

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Kopírování na kopírovacích strojích
A4 jednostranné1,50 Kč
A3 jednostranné3,00 Kč
Tisk
A4 černobílé3,00 Kč
A4 barevné10,00 Kč
Kopírování na magnetické nosiče
vypalování na CD nebo DVD20,00 Kč
Telekomunikační poplatky
Meziměstskédle platných tarifů
Poštovné a jiné poplatky
 dle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy
 bezplatné
Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
např. druhopis vysvědčení, vyhledávání v matrice školy atd.200,- Kč/hod.

Úhrady jsou vybírány v kanceláři hospodářky školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá hospodářka školy. Zástupce ředitele školy je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady. Úhrada nákladů je příjmem školy.

16. Licenční smlouvy

 • vzory licenčních smluv nejsou
 • výhradní licence nejsou

17. Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.