Školní poradenské pracoviště

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Ředitel školy

Mgr. Zbyněk Mašek
konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7:45 do 14:45 vždy po předchozí dohodě
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: masek@zssvatoborice-mistrin.cz nebo telefonicky na tel.: +420 518 620 185 či osobně
konzultační místnost: ředitelna školy – 1. podlaží, nová budova

Výchovná poradkyně

Mgr. Monika Formánková  
konzultační hodiny: čtvrtek od 11:30 do 12:30 hod. (po předchozí dohodě)
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: formankova@zssvatoborice-mistrin.cz, telefonicky: +420 511 110 296 nebo osobně
konzultační místnost: kabinet výchovné poradkyně – 1. patro, nová budova nebo ředitelna školy

Školní metodička prevence  

Mgr. Pavlína Štelciková  
konzultační hodiny: úterý od 13:00 – 14:30 hod. (po předchozí dohodě)
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: stelcikova@zssvatoborice-mistrin.cz, telefonicky: +420 511 110 328 nebo osobně
konzultační místnost: kabinet 1. stupně – přízemí, stará budova nebo ředitelna školy

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Procházková
pracovní dny: čtvrtek a pátek
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: prochazkova@zssvatoborice-mistrin.cz, telefonicky: +420 511 110 334  nebo osobně
konzultační místnost: kabinet u tělocvičny školy – přízemí, stará budova nebo ředitelna školy

Ostatní pedagogičtí pracovníci školy

Konzultace jsou možné v době konzultačních odpolední 2x ročně, nebo kdykoliv po předchozí dohodě prostřednictvím e-mailů, telefonicky nebo osobně.

Činnost školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu.  

Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti.  

Na realizaci Programu poradenských služeb na škole se podílí zejména poradenští pracovníci školy (výchovná poradkyně, školní metodička prevence) a ředitel školy, dále se podílí třídní učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé výchov, koordinátorka ŠVP, učitelé vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a případně další pedagogičtí pracovníci školy. Všichni tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Poskytování poradenských služeb

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole.

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm.

Poradenské služby ve škole jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům.

Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby na žádost dětí, žáků a jejich zákonných zástupců. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce.

Škola musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o:

 • všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
 • prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
 • jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona, a to prostřednictvím formuláře.

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že žadatel poskytl součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

Pravidla poskytování poradenských služeb

Při poskytování poradenských služeb škola:

 • dodržuje účel poradenských služeb,
 • dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb,
 • vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování,
 • poskytuje zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,
 • spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními,
 • sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka,
 • informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou,
 • poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

Dokumentace vedená školou

Škola vede o poradenských službách dokumentaci:

 • vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného,
 • součinnosti se školami a školskými zařízeními,
 • komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci,
 • poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně.

Spolupráce se školským poradenským zařízením

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením v oblasti služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností.

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Spolupráce je mířena zejména k:

 • řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního věku,
 • přípravě žáků na povinnou školní docházku,
 • vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti,
 • vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 • poskytování metodické podpory škole (konzultace, návštěva psychologů).

Spolupráce se speciálním pedagogickým centrem

Škola spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem, které nabízí své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům školy dle přílohy č. 2 k vyhlášce 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení

Soubory ke stažení