Školní poradenské pracoviště

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.


Ředitel školy

Mgr. Zbyněk Mašek
konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7:45 do 14:45 vždy po předchozí dohodě
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: masek@zssvatoborice-mistrin.cz nebo telefonicky na tel.: +420 518 620 185 či osobně
konzultační místnost: ředitelna školy – 1. podlaží, nová budova


Výchovná poradkyně

Mgr. Monika Formánková  
konzultační hodiny: čtvrtek od 11:30 do 12:30 hod. (po předchozí dohodě)
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: formankova@zssvatoborice-mistrin.cz, telefonicky: +420 511 110 296 nebo osobně
konzultační místnost: kabinet výchovné poradkyně – 1. patro, nová budova nebo ředitelna školy


Školní metodička prevence  

Mgr. Pavlína Štelciková  
konzultační hodiny: úterý od 13:00 – 14:30 hod. (po předchozí dohodě)
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: stelcikova@zssvatoborice-mistrin.cz, telefonicky: +420 511 110 328 nebo osobně
konzultační místnost: kabinet 1. stupně – přízemí, stará budova nebo ředitelna školy


Školní psycholog

Mgr. Kateřina Procházková
pracovní dny: čtvrtek a pátek
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: prochazkova@zssvatoborice-mistrin.cz, telefonicky: +420 511 110 334  nebo osobně
konzultační místnost: kabinet u tělocvičny školy – přízemí, stará budova nebo ředitelna školy


Ostatní pedagogičtí pracovníci školy

Konzultace jsou možné v době konzultačních odpolední 2x ročně, nebo kdykoliv po předchozí dohodě prostřednictvím e-mailů, telefonicky nebo osobně.


Činnost školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu.  

Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti.  

Na realizaci Programu poradenských služeb na škole se podílí zejména poradenští pracovníci školy (výchovná poradkyně, školní metodička prevence) a ředitel školy, dále se podílí třídní učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé výchov, koordinátorka ŠVP, učitelé vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a případně další pedagogičtí pracovníci školy. Všichni tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.


Poskytování poradenských služeb

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole.

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm.

Poradenské služby ve škole jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům.

Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby na žádost dětí, žáků a jejich zákonných zástupců. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce.

Škola musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o:

 • všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
 • prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
 • jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona, a to prostřednictvím formuláře.

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že žadatel poskytl součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.


Pravidla poskytování poradenských služeb

Při poskytování poradenských služeb škola:

 • dodržuje účel poradenských služeb,
 • dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb,
 • vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování,
 • poskytuje zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,
 • spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními,
 • sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka,
 • informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou,
 • poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.


Dokumentace vedená školou

Škola vede o poradenských službách dokumentaci:

 • vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného,
 • součinnosti se školami a školskými zařízeními,
 • komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci,
 • poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně.


Spolupráce se školským poradenským zařízením

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením v oblasti služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností.


Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Spolupráce je mířena zejména k:

 • řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního věku,
 • přípravě žáků na povinnou školní docházku,
 • vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti,
 • vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 • poskytování metodické podpory škole (konzultace, návštěva psychologů).


Spolupráce se speciálním pedagogickým centrem

Škola spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem, které nabízí své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům školy dle přílohy č. 2 k vyhlášce 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně je koordinátorem a organizátorem práce školního poradenského pracoviště. Úzce spolupracuje s vedením školy, ostatními členy školního poradenského pracoviště a odborem sociálně právní ochrany dětí.


Standardní činnosti výchovného poradce


Poradenské činnosti:

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 6) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.


Metodické a informační činnosti:

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

 • v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními
 • vzdělávacími potřebami,
 • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, - v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.


Školní metodička prevence

Školní metodička prevence provádí poradenskou, informační, metodickou a koordinační činnost.


Standardní činnosti školní metodičky prevence

Metodické a koordinační činnosti:

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně – vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.


Informační činnosti:

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast     prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska     výchovné péče, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, Policie České republiky, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 • Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.


Poradenské činnosti:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.


Školní psycholog

Diagnostika, depistáž  

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.


Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního programu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky  v osobních problémech (konzultace, vedení, ...).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.


Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, ředitel).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;  administrativa.
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy.


Ke stažení

Soubory ke stažení