Organizace školní družiny

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY NA BŘEZEN 2023

9. BŘEZNA 2023 (čtvrtek) - KOUZELNÍK ve školní družině (13:00 - 14:00)

Kouzelník je přesunut na 13. dubna 2023 - nemocnost dětí.

24. BŘEZNA 2023 (pátek) - ODPOLEDNE V OBECNÍ KNIHOVNĚ                                                                                                                                - 1. ODD. ŠD   (13:00 - 14:15)

27. BŘEZNA 2023 (pondělí) - VELIKONOČNÍ DÍLNA V OBECNÍ KNIHOVNĚ                                                                                                                                       (15:30 - 17:30)

31. BŘEZNA 2023 (pátek) - ODPOLEDNE V OBECNÍ KNIHOVNĚ                                                                                                                                   - 2. ODD. ŠD (13:00 - 14:15)

 

Provoz školní družiny:

 OD 2. 9. 2022  

 • činnost ŠD probíhá ve 3 odděleních
 • ranní družina:  od 6:15 – 7:25 hod. (zvoňte u dveří na zvonek “školní družina”) - příchod do 7:00 hod..
 • odpoledne: od 11:30 – 16:00 hod..

K činnosti školní družiny jsou přijati žáci 1. a 3. ročníků, kteří podali Přihlášku k zápisu k činnosti školní družiny pro školní rok 2022/2023.

Zápisní lístek k činnosti ŠD pro prvńáčky se vyplňuje 1. září v kmenových třídách 1. ročníků s pomocí vychovatelky. Ostatní žáci dostanou zápisní lístek do ruky a druhý den donesou vychovatelce do družiny.

Informace k vyzvedávání dítěte ze školní družiny 

 • Do  budovy školy rodiče nevstupují.
 • Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním zákonných zástupců, které obsahuje datum, čas odchodu, informaci, zda půjde domů samo nebo v doprovodu a podpis zákonného zástupce - předtištěná omluvenka, zpráva v elektronické ŽK, e-mail. Omluvenky prosíme zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 10:00 hod. v den, kdy má být dítě uvolněno ze ŠD.
 • Při vyplňování zápisního lístku (v září) se zákonný zástupce žáka svým podpisem zavazuje, že okamžikem odchodu dítěte ze školní družiny přebírá právní odpovědnost, vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem.

Telefonní čísla k vyzvedávání dítěte ze školní družiny jsou vyvěšena a aktualizována na dveřích školy.

Školní družina 3 a ranní družina je umístěna v prostorách šaten základní školy. Školní družina 2 je umístěna v přízemí staré budovy ve třídě 1. A.. Školní družina 1 je v 1. patře staré budovy ve třídě 2. A.

Kroužky školy:

Pondělí: kroužek Dovedné ruce od 13:00 - 14:00 pro 1. ročníky

               kroužek Florbal od 13:50 - 14:40 pro 2. a 3. ročníky

Úterý: kroužek Keramika od 13:00 - 14.15 pro 1. a 3. ročníky

                                             od 14:15 - 15:30 pro 2. ročníky                                                                                     (začátek 27. 9. 2022)

Středa: kroužek Aerobik pro 1. - 2. ročník 14:00 - 15:00 (začátek 21. 9. 2022)

                                            pro 3. - 5. ročník 15:00 - 16:00

Školní družiny mají k dispozici:
 • ŠD 1, ŠD 2 a ŠD 3 mají v učebně třídy vyhrazený prostor pro pomůcky k činnosti školní družiny,
 • kabinet školní družiny,
 • prostory pro přezouvání a ukládání věcí pro všechny účastníky družiny –  vlastní skříňka v prostorách šaten, aktovky si ukládají na určené místo ve školní družině,
 • prostory pro realizaci zájmových kroužků a činností v rámci výchovy ve školní družině - tělocvična, hřiště školy, infocentrum, keramická dílna.
Školní družina:
 • Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
 • Rozvíjí důležité osobnostní a sociální kompetence.
 • Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy.
 • Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů.
Školní družina nabízí:
 • zájmové vyžití dětí,
 • regeneraci sil po výuce,
 • rozvíjení osobnosti,
 • rozvíjení tvořivosti,
 • vzájemnou komunikaci.
Vybavení školní družiny:
 • hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát,
 • materiály pro činnost školní družiny hradí zřizovatel,
 • pitný režim hradí SRPŠ,
 • hry a hračky hradí zřizovatel a sponzoři.
Podmínky přijímání žáků:
 • činnost ŠD je přednostně určena pro žáky 1. stupně základní školy,
 • přijímání žáků do školní družiny probíhá na základě vydané Směrnice pro přijímání dětí k činnosti školní družiny,
 • o přijetí do ŠD se rozhoduje na základě písemné přihlášky odevzdané v řádném termínu vyhlášeném ředitelem školy,
 • účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení, oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 dětí, celková kapacita však nesmí přesáhnout 75 dětí (dle zápisu ve školském rejstříku).
Podmínky docházky a doby odchodu ze školní družiny:
 • Žák by měl mít zajištěn oběd.
 • Žáka si vychovatelka převezme na obědě v 11:30 hod..
 • Žák docházející do školní družiny v jinou dobu, přejde ze školní jídelny do školní družiny sám.
 • Žák odchází ze školní družiny v době určené na zápisním lístku.
 • Vyzvednutí žáka ze školní družiny je určeno na zápisním lístku.
 • V případě, že má být žák uvolněn ze školní družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů - předtištěná omluvenka, zpráva v elektronické ŽK, e-mail. Omluvenky prosíme zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 10:00 hod. v den, kdy má být dítě uvolněno ze ŠD.
Režim dne
ČasČinnostNáplň činnosti
6.15 – 7.25Ranní družina - příchod do 7:00 hod.spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd
11.30 – 12.00Obědupevňování hygienických návyků a zásad správného stolování, přechod ze školní jídelny do školní družiny
12.00 – 13.00Odpočinková činnost – spontánní činnostinapř. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů, stolní hry, stavebnice, puzzle,.... volné hry, respektovat zájem dětí
13.00 – 14.30Pravidelné činnosti zájmové činnosti, rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky
14.30 – 16.00Průběžné činnosti, spontánní činnosti, odchody dětí domůindividuální, podle zájmu a potřeb dětí

Soubory ke stažení