Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Monika Formánková

Kontakty

Telefon: +420 511 110 296
E-mail: formankova@zssvatoborice-mistrin.cz

Oblasti činnosti

  • řešení výchovných a výukových problémů žáků
  • koordinace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s vývojovými poruchami učení a chování, žáci se zdravotním postižením, mimořádně nadaní a talentovaní žáci, žáci ze znevýhodněného prostředí)
  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci žáků
  • spolupráce s metodičkou prevence v oblasti sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek, patologické hráčství, šikana, záškoláctví, vandalismus, kriminalita, rasismus,…)

Konzultační hodiny

Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje, že konzultační hodiny budou probíhat vždy ve čtvrtek od 11:30 do 12:30 hod. Pokud Vám tato doba nebude vyhovovat,můžete si domluvit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu jiný termín.