Informace k přípravné třídě pro školní rok 2024/2025

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín nabízí i ve školním roce 2024/2025 možnost vzdělávání dětí v přípravné třídě.

Jestliže pro své dítě uvažujete o přípravné třídě a zajímají Vás další podrobnosti, které se týkají například organizace vzdělávání v přípravné třídě, obracejte se prosím na  paní učitelku přípravné třídy Milenu Macháčkovou (machackova@zssvatoborice-mistrin.cz) nebo na ředitele školy Mgr. Zbyňka Maška (masek@zssvatoborice-mistrin.cz).  

Jste-li rozhodnuti u svého dítěte pro přípravnou třídu, můžete využít následující formulář:

Formulář pro zájemce o přípravnou třídu ve školním roce 2024/2025

nebo se ozvat na e-mail: masek@zssvatoborice-mistrin.cz s předmětem zprávy přípravná třída do 31.03.2024.

Uveďte prosím také jméno, datum narození a bydliště dítěte. Při dostatečném počtu zájemců Vám bude po tomto datu zaslán tiskopis žádosti. 

Jestliže máte doma předškoláka nebo dítě, kterému byl doporučen odklad povinné školní docházky o jeden rok, pak právě pro Vás je vhodná přípravná třída.

Co je úkolem přípravné třídy?

 • Úkolem přípravné třídy je hravou formou připravit Vaše dítě k úspěšnému nástupu do 1. třídy základní školy, usnadnit mu přechod do základního vzdělávání, případně vyrovnat nedostatky, které byly příčinou doporučení odkladu povinné školní docházky.
 • Vaše dítě si zlepší řečové, sociální a komunikační dovednosti, svoje znalosti a návyky. V rámci činností v přípravné třídě nebudou chybět ani spontánní hry, pobyt na čerstvém vzduchu a sportovní aktivity. To vše s důrazem na individualitu dítěte.
 • Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného předškolního vzdělávání a není založeno na klasifikaci. Výuka v dopoledních hodinách bude probíhat ve kmenové třídě, která slouží k činnosti ranní a odpolední školní družiny. Vaše dítě tak nemusí přecházet mezi třídami.  Před dopolední a po dopolední výuce má dítě možnost navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.

Důležitým a základním předpokladem pro otevření přípravné třídy je dostatečný počet zájemců.

Co je přípravná třída?

 • Přípravná třída základní školy je mezistupeň mezi mateřskou a základní školou. Nabízí výchovně-vzdělávací program, který zcela nahrazuje poslední rok vzdělávání v mateřské škole.
 • Předností přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě (10 – 15 dětí), který umožňuje individuální přístup ke každému z nich.
 • Přípravná třída je součástí základní školy a využívá veškerého jejího zázemí, včetně školní družiny, školní jídelny i dalších učeben.

Co je cílem přípravné třídy?

 • Cílem je systematická příprava dětí k úspěšnému vstupu do další vzdělávací etapy.
 • V přípravné třídě rozvíjíme předpoklady nezbytné pro bezproblémové zahájení vzdělávání v 1. třídě základní školy a jsou posilovány dovednosti, které umožňují eliminaci případného školního neúspěchu.

Pro koho je přípravná třída určena?

 • Pro děti ve věku 5 let (předškoláci), kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení.
 • Pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení.

Co může přípravná třída nabídnout?

 • Přípravu dítěte k bezproblémovému nástupu do 1. třídy hravou a tvořivou formou.
 • Usnadnění začlenění dítěte do vyučování v 1. třídě.
 • Eliminaci nedostatků, které vedly k odkladu povinné školní docházky
 • Reflektování potřeb dítětě v oblasti logopedické péče, rozvoj jazykových a komunikačních dovedností a všestranný rozvoj osobnosti dítěte.
 • Nižší počet žáků  ve třídě umožňuje Individuálnější přístup k dítěti.

Co je obsahem vzdělávání?

Na základě § 7 odst. 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. se obsah vzdělávání přípravné třídy ZŠ řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dle § 3 odst. 2 školského zákona) a je součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  Vzdělávání je založeno na aktivní účasti dětí, na jejich smyslovém vnímání a prožitkovém přístupu. Děti se učí formou her. 

Obsah vzdělávání je rozdělen do jednotlivých oblastí: 

 • Vzdělávací oblast 1: Motorika, Grafomotorika, Kresba
 • Vzdělávací oblast 2: Zrakové vnímání a paměť
 • Vzdělávací oblast 3: Vnímání prostoru a prostorové představy
 • Vzdělávací oblast 4: Vnímání času
 • Vzdělávací oblast 5: Řeč
 • Vzdělávací oblast 6: Sluchové vnímání a paměť
 • Vzdělávací oblast 7: Základní matematické představy
 • Vzdělávací oblast 8: Sociální dovednosti
 • Vzdělávací oblast 9: Sebeobsluha – samostatnost

Jaká je organizace vzdělávání?

 • Dětem je umožněno navštěvovat ranní družinu od 6.15 hodin.
 • Výchova a vzdělávání v přípravné třídě probíhá v dopoledních hodinách v čase od 07:45 do 11:30 hodin ve stejné učebně, jako ranní družina. Děti tak nemusí přecházet jinam.
 • Svačinky a obědy mají děti ve školní jídelně. Zde se sžívají s tím, jaké to je být součástí velkého kolektivu /potkáváme se s žáky prvního stupně/. Celý rok samostatně používají čip, zvládají sebeobsluhu – přinést si jídlo na podnose ke stolu a uklidit použité nádobí – do pololetí s dopomocí pak samostatně. Postupně si osvojují a zvládají, jak se zachovat, když si zapomenou čip.
 • Odpoledne přechází režim přípravní třídy opět do režimu školní družiny do 16.00 hodin. Děti nemají odpolední spánek, ale probíhají zábavné aktivity, pobyt na školním hřišti a hry s ostatními dětmi z první třídy.
 • Vzdělávání v přípravné třídě i ve školní družině je bezplatné, hradí se pouze stravné ve školní jídelně.
 • Výuka v přípravné třídě se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují.
 • Výuka v přípravné třídě nebere rodičům možnost volby kterékoliv základní školy pro plnění povinné školní docházky.

Jaké jsou podmínky k přijetí?

Do přípravné třídy jsou děti přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců (rodičů) o zařazení dítěte do přípravné třídy. Pokud bude dostatečný počet zájemců, bude žádost ke stažení z webových stránek školy od 01.04.2024. Žádost bude také zaslána prostřednictvím e-amilu jednotlivým přihlášeným zájemcům. 

K písemné žádosti zákonných zástupců o zařazení dítěte do přípravné třídy musí být doloženy i následující doklady:

 1. u předškoláků (dětí ve věku 5 let) písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě;
 2. u dětí s doporučením odkladu povinné školní docházky:
 • písemné doporučení školského poradenského zařízení, ze kterého bude zřejmé doporučení k odkladu povinné školní docházky i doporučení ke vzdělávání v přípravné třídě
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky.

Tyto doklady jsou nezbytné pro schválení zřízení přípravné třídy  místně příslušným krajským úřadem.

Jestliže pro své dítě uvažujete o přípravné třídě a zajímají Vás další podrobnosti, které se týkají například organizace vzdělávání v přípravné třídě, obracejte se prosím na  paní učitelku přípravné třídy Milenu Macháčkovou (machackova@zssvatoborice-mistrin.cz) nebo na ředitele školy Mgr. Zbyňka Maška (masek@zssvatoborice-mistrin.cz).  

Jste-li rozhodnuti u svého dítěte pro přípravnou třídu, můžete využít následující formulář:

Formulář pro zájemce o přípravnou třídu ve školním roce 2024/2025

nebo se ozvat na e-mail: masek@zssvatoborice-mistrin.cz s předmětem zprávy přípravná třída do 31.03.2024.

Uveďte prosím také jméno, datum narození a bydliště dítěte. Při dostatečném počtu zájemců Vám bude po tomto datu zaslán tiskopis žádosti. 

Děkujeme.

Soubory ke stažení