Informace o škole

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem. Organizaci tvoří mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.

Mateřská škola má dvě pracoviště. Jedno je umístěno v budově základní školy a druhé ve Svatobořicích. Každé pracoviště mateřské školy má dvě třídy.

Základní školu tvoří komplex vzájemně propojených budov. Nejstarší budova byla postavena v roce 1949.  

V roce 2000 prošla komplexní rekonstrukcí. V roce 2001 byla ke starší budově připojena přístavba. Součástí přístavby byla také budova s tělocvičnou, gymnastickým sálem a zázemím a venkovní sportovní areál.

Součástí komplexu je budova školní jídelny, která byla postavena v roce 1985 a v roce 2004 byla zrekonstruována. Do budovy základní školy bylo v roce 2008 přesunuto pracoviště Mateřské školy Mistřín a v roce 2011 bylo otevřeno dětské hřiště mateřské školy, které je součástí areálu školy.

 

Umístění školy

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín sídlí při hlavním silničním tahu, který spojuje nedaleká města Kyjov a Hodonín. Dopravní obslužnost zajišťují dvě autobusové linky a autobusové zastávky jsou přímo u školy.

Areál školy je zasazen do prostředí s parkovou úpravou se vzrostlými jehličnatými a listnatými stromy, keři a sochami. Tato parková úprava tvoří bariéru od hlavního silničního tahu.


Podmínky školy

Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také učitelé a žáci. Interiér školy je vyzdoben pracemi žáků, je doplněn o práce našich bývalých žáků. V části školy u ředitelství je pravidelně instalována malá galerie, kde prezentují své umění bývalí žáci, lidé z obce i okolí. Vše doplňuje květinová výzdoba. V suterénu je instalována stabilní výstava věnovaná Internačnímu táboru ve Svatobořicích.

Každá třída má svou kmenovou učebnu, škola je vybavena i odbornými učebnami. Na I. stupni mají kmenové třídy relaxační kout. Odborné učebny na druhém stupni jsou počítačová učebna, jazyková učebna anglického jazyka s počítači, jazyková učebna německého jazyka s interaktivní tabulí, učebna chemie a fyziky, infocentrum školy s počítači a knihovnou, hudebna, cvičný byt, učebna pracovních činností s přípravnou (technické dílny), keramická dílna s pecí, učebna školní družiny a jedna multimediální učebna s interaktivní tabulí, která bývá využívána jako kmenová třída. Ve dvou kmenových třídách I. stupně jsou počítačové stanice.

Všichni vyučující mají k dispozici kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do sítě. Mají volný přístup na internet a používají dvě multifunkční tiskárny a kopírky a infocentrum s počítači, tiskárnou, kopírkou a knihovnou.

Pro sportovní a pohybové aktivity má škola tělocvičnu s malou horolezeckou stěnou, gymnastický sál, venkovní víceúčelovou plochu, běžeckou čtyřdráhu, doskočiště pro skok daleký s rozběhovou dráhou, vrhačský sektor na vrh koulí. Součástí sportovního areálu je také relaxační zóna se dvěma stoly pro stolní tenis, dvěma ruskými kuželkami a trampolínou. Pro veřejná vystoupení – školní akademie, kulturní soutěže, závěr školního roku atd. využívá naše škola spolupráce s místním kulturním domem, nebo využívá vestibulu školy.

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků základní školy i dětí mateřské školy. Dětem mateřské školy je jídlo vydáváno na obou pracovištích, Školní jídelna připravuje pro žáky svačinky. Obědy si žáci volí ze dvou hlavních jídel.

Ve škole jsou zastoupeny funkce: výchovná poradkyně, metodička prevence patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, ICT koordinátor a koordinátor ŠVP. Všichni učitelé jsou proškolováni v problematice základů práce na počítačích a v základech první pomoci.


Školní žákovský parlament

Školní parlament je žákovský orgán složený z volených zástupců tříd, který se podílí na řízení školy. Schází se 1 x měsíčně pod vedením pedagogického pracovníka. Na jednáních žáci předkládají podněty a připomínky k životu školy, navrhují a také organizují své vlastní projekty.


Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Škola se snaží o co největší otevřenost.

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. Konzultace se zákonnými zástupci probíhají kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím. O činnosti školy jsou zákonní zástupci pravidelně informování na třídních schůzkách a prostřednictvím konzultačních odpolední. Novinky v dění školy jsou zveřejňovány také na webových stránkách školy a v příspěvcích v místním zpravodaji obce. Rozvoj komunikace a otevřenosti školy je jednou z hlavních priorit dalšího rozvoje školy.

Sdružení rodičů a přátel školy, které pracuje při základní škole, spolupracuje s vedením školy i s třídními učiteli. Napomáhá při řešení výchovných problémů jednáním se zákonnými zástupci žáků, podílí se na organizování aktivit pro děti, vykonává kontrolní činnost v oblasti stravování dětí ve školní jídelně a v neposlední řadě financuje ze své činnosti řadu projektů pro žáky školy.

Od roku 2005 funguje na základní škole devítičlenná školská rada, která je volena v souladu se školským zákonem.

Pro veřejná vystoupení – školní akademie, kulturní soutěže, závěr školního roku atd. využívá naše škola spolupráce s místním kulturním domem, nebo využívá vestibulu školy.

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Hodoníně, se speciálními pedagogickými centry v Kyjově a Brně a s dalšími odborníky.