Omluvy z vyučování

Omlouvání nepřítomnosti v důsledku nemoci

Zákonní zástupci jsou povinni oznámit nepřítomnost žáka ve vyučování do 3 dnů od začátku jeho nepřítomnosti - telefonicky, prostřednicvím elektronické žákovské knížky, e-mailem (z uvedené e-mailové adresy na evidenčním listu), písemně nebo osobně třídnímu učiteli. Žák je povinen předložit odůvodnění nepřítomnosti ve vyučování podepsané zákonným zástupcem bezprostředně po návratu do školy třídnímu učiteli na omluvném listě v žákovské knížce, není-li omluven prostřednictvím elektronické žákovské knížky.


Žádost o mimořádné uvolnění z výuky (maximální délka 2 dny)

Při předem známé absenci rodiče písemně omlouvají absenci dítěte dopředu. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel - maximálně v délce dvou dnů. Pro takové uvolnění napište žádost o uvolnění a zdůvodnění, proč dítě nebude přítomno ve vyučování. K dispozici je zde formulář, který si můžete vytisknout a dítě je ve škole odevzdá. Každou nepřítomnost dokladujte také na omluvném listě v žákovské knížce bezprostředně po návratu dítěte do školy.


Uvolnění z výuky na dobu delší než 2 dny

Při předem známé nepřítomnosti žáka trvající déle jak dva dny podávají rodiče písemnou žádost řediteli školy prostřednictvím třídního učitele. K dispozici je opět tiskopis pro zjednodušení podání Vaší žádosti. Jedná se o uvolnění v důsledku např. rodinné dovolené, ozdravného pobytu, sportovního soustředění či jiných důvodů. K žádosti se vyjadřuje třídní učitel.


Uvolnění z výuky tělesné výchovy ze zdravotních důvodů

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. K dispozici je tiskopis k uvolnění z výuky tělesné výchovy ze zdravotních důvodů. Součástí žádosti je také vyjádření praktického lékaře.


Neomluvená absence - postup školy

Pokud není nepřítomnost žáka oznámena třídnímu učiteli do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, je tato absence považována za neomluvenou. Pokud bylo využito telefonického nebo osobního sdělení, je nutné odůvodnění nepřítomnosti žáka také prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo na omluvném listu žákovské knížky zákonným zástupcem nejpozději v den návratu žáka do školy. Při podezření na neomluvenou absenci si může škola na základě konzultace s ošetřujícím lékařem vyžádat potvrzení důvodu absence od něj.  

Neomluvenou absenci do 10 hodin řeši výchovná komise ve složení zákonný zástupce žáka, vedení školy, třídní učitel, výchovný poradce a metodik prevence. O jednání komise se sepíše záznam, jehož obsahem by měla být dohoda obou stran jednání - školy a zákonných zástupců na postupu řešení neomluvené absence a preventivních opatřeních. Jednu kopii obdží zákonný zástupce.

Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi,  které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: vedení školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Součástí zápisu by měl být i další postup řešení neomluvené absence a případná opatření. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu.

V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy .

V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona , je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže . Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu.


Tiskopisy ke stažení

Soubory ke stažení