Individuální (domácí) vzdělávání

Následující informace jsou určeny pro zákonné zástupce žáků, kteří uvažují o individuálním (domácím) vzdělávání.  

Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek odpovídá zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce podle tohoto ustanovení odpovídá za zajištění plnění podmínek ke vzdělávání, zejména podmínek materiálních, personálních a ochrany zdraví žáka v souladu s vydaným rozhodnutím o povolení individuálního vzdělávání.

Tiskopis žádosti naleznete níže, ale není nikterak právně závazný a lze užít i vlastní formy žádosti, která však musí ze zákona splňovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu.
 2. Uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván:
  Žádost o povolení individuálního vzdělávání musí obsahovat všechny požadované informace podle § 41 školského zákona, včetně určení období, po které zákonní zástupci žádají o zařazení do této formy vzdělávání. Je vhodné povolovat individuální vzdělávání nejméně na dobu jednoho pololetí. Pokud se naopak zákonní zástupci rozhodnou individuální vzdělávání ukončit dříve, než je v povolení stanoveno, mohou tak učinit kdykoli.
 3. Důvody pro individuální vzdělávání žáka: 
  Jako nejčastější důvody jsou uváděny např.:  
  - Zdravotní stav žáka, který nedovoluje pravidelnou řádnou docházku do školy.
  - Časté pracovní cesty zákonných zástupců a jejich rodiny dlouhodobějšího charakteru.
  - Potíže žáků různého charakteru 
  - Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáci mimořádně nadaní, kdy žákům nevyhovuje tempo nebo metody a formy vzdělávání. V těchto případech mohou zákonní zástupci s výhodou využít individuální přístup ke vzdělávání.
 4. Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka: 
  Ředitel školy uvede ve správním řízení konkrétní důkazy týkající se zajištění podmínek pro individuální vzdělávání vždy, pokud je to nutné ke zjištění stavu věci podle § 52 správního řádu:  Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.
 5. Doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat: 
  Prokazuje se originálem nebo ověřenou kopií příslušných vysvědčení. Zákonný zástupce nemusí být zároveň vzdělavatelem. Vzdělavatelem může být jiná osoba, která splňuje požadovanou úroveň vzdělání.  Žadatel k žádosti přiloží kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání osoby, která bude žáka vzdělávat:
  - pro žáka 1. stupně doklad o maturitní zkoušce
  - pro žáka 2. stupně doklad o vysokoškolském vzdělání vzdělavatele.
  Jestliže tedy zákonný zástupce uvede do žádosti, že vzdělavatelem bude jiná osoba, uvede její jméno a doloží její doklady o dosaženém vzdělání, naplní se tím podmínky zákona, přestože sám požadavky na vzdělání nesplňuje.
 6. Seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1: 
  Ustanovení § 27 odst. 1 školského zákona se týká učebnic a učebních textů, kterým ministerstvo udělilo schvalovací doložku a zařadilo je do seznamu učebnic a učebních textů. Seznam je zveřejněn na webových stránkách ministerstva.  Učebnice uvedené v tomto seznamu jsou právnickým osobami vykonávajícími činnost základní školy bezplatně poskytovány žákům a na jejich poskytnutí v souladu s § 27 odst. 3 školského zákona mají nárok i žáci s povoleným individuálním vzděláváním. Proto není nutné uvádět tyto učebnice v žádosti o povolení individuálního vzdělávání a zákonný zástupce uvádí pouze seznam učebnic, které nemají schvalovací doložku, bude-li takové používat.
 7. Další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka:
  Uveďte jakékoliv další skutečnosti, které souvisejí se žádostí o povolení individuálního vzdělávání. Může se jednat o např. zdravotní omezení mající vliv na vzdělávání nebo na průběh a podmínky zkoušek podle § 41 odst. 4. školského zákona.  
 8. Vyjádření školského poradenského zařízení: 
  Školskými poradenskými zařízeními jsou podle § 116 školského zákona pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogická centra (SPC), zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Pro platnost vyjádření není rozhodující, které školské poradenské zařízení v ČR posouzení vydá.

Soubory ke stažení