Umožnění prezenčního vzdělávání dětí a žáků od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

rozhodnutím Vlády ČR dochází od 12. 4. 2021 k rozvolnění opatření a umožnění účasti dětí a žáků na prezenčním vzdělávání. Toto rozvolnění sebou přináší některá opatření, která vycházejí z mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví s účinností od 12. 4. 2021. Jedná se o tato mimořádná opatření:

 • Mimořádné opatření – opatření ve školách s 1. fází rozvolnění, č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN,
 • Mimořádné opatření ochrana dýchacích cest, č.j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN,
 • Mimořádné opatření testování dětí a žáků ve školách, č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,
 • Mimořádné opatření testování zaměstnanců ve školách, č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN.

Z těchto mimořádných opatření vyplývají pro školy a školská zařízení následující povinnosti:

Mateřská škola

 1. Je umožněna účast na denním prezenčním vzdělávání dětem – předškolákům, které by od 1. září 2021 měly nastoupit povinnou školní docházku. Tj. dětem, které nyní absolvují povinné předškolní vzdělávání. Stejně tak pro děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Skupiny jsou  do maximálního počtu 15 dětí.
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je nadále zakázána osobní přítomnost dětí při vzdělávání, ledaže se výše uvedená kategorie dětí podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem.
 3. Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 4. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
 5. Způsob testování:
  1. Provádí se neinvazivními antigenními testy. K tomuto účelu škola u dětí v mateřské škole nevyužije dodané sady testů z MŠMT, ale zvolila komfortnější variantu testů ze slin – zajištěno ve spolupráci se zřizovatelem školy.
 6. Četnost testování:
  1. Testování se provádí 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek při nástupu dětí do mateřské školy, případně v den prvního nástupu v průběhu týdne
 7. Kdo je přítomen testování:
  1. U testování je přítomen určený pracovník školy a je umožněna i přítomnost zákonného zástupce (rodiče) nebo zmocněné osoby zákonným zástupcem – nutno prokázat. Zákonný zástupce vyčká i výsledku testování.
 8. Výjimky testování:
  1. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit, jinak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  2. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 9. Jak to bude v den testování:
  1. po příchodu do školky půjdou děti v doprovodu zákonného zástupce k místu provedení testu – učebny školy – zaměstnanci školy Vám sdělí, do které učebny jít a kam si odložit věci,
  2. na místě si dítě i zákonný zástupce vydezinfikuje ruce a podle instrukcí si provede odběr vzorku a obdrží od dohledu číslo,
  3. po provedení testu vyčká asi 15 minut na výsledek,
  4. při pozitivním výsledku vyčká na potvrzení o pozitivním výsledku testování a ohlásí tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který určí další postup.
  5. Škola může na požádání vystavit také potvrzení o negativním výsledku antigenního testování.
 10. Kdy jde třída do karantény?
 • Pokud se zjistí pozitivní test v prvním dni testování, jde do karantény pouze testované dítě. Pokud se pozitivita potvrdí při dalších testech, odchází do karantény celá třída, neboť byla s pozitivně testovaným v kontaktu 2 dny zpět
 1. Délka a organizace provozu mateřské školy
  1. Mateřská škola funguje v celodenním provozu v rozsahu provozní doby.
  2. Děti během pobytu v mateřské škole nemusí používat ochranu úst a nosu obličejovou maskou.
  3. Zaměstnanci během provozu musí mít po celou dobu provozu mateřské školy respirátor třídy FFP2 nebo KN95.
  4. Současně platí přísnější protiepidemická opatření – časté větrání, mytí rukou a užívání dezinfekčních prostředků.
  5. Vstup třetích osob je umožněn pouze za použití obličejové masky – rouška, respirátor.

Základní škola

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je nadále zakázána osobní přítomnost žáků při vzdělávání. Dále stanoví, že je umožněna přítomnost níže uvedené kategorie žáků na prezenčním vzdělávání za těchto podmínek: 

 1. Je umožněna účast na prezenčním vzdělávání žákům 1. stupně: 1. – 5. ročník rotačním způsobem (1 týden prezenční výuky a 1 týden distanční výuky). Účast na prezenčním vzdělávání je umožněna, jestliže se žáci podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem.
 2. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 3. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
 4. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, přesto však škola bude pokračovat v distančním vzdělávání u těchto žáků. Distanční výuka bude probíhat formou zasílání materiálů a úkolů k vypracování či nabídkou individuálních konzultací.
 5. Způsob testování:
  1. Provádí se neinvazivními antigenními testy. Testy škola obdrží z hmotných státních rezerv. V případě naší školy se jedná o test Singclean tedy stěrem z nosu ve vzdálenosti cca 2,5 cm od okraje nosu. Test se provádí formou samoodběru – žák provádí odběr vzorku a test sám, přítomný pracovník koná pouze instruktáž k provedení testu a dohled. Pokud se domníváte, že Vaše dítě tento samoodběr nezvládne, můžete být přítomni a s odběrem  mu pomoci. Děkujeme za zvážení této možnosti.
 6. Četnost testování:
  1. Testování se provádí 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek při nástupu žáků do základní školy.
 7. Kdo je přítomen testování:
  1. U testování je přítomen určený pracovník školy a je umožněna i přítomnost zákonného zástupce (rodiče) nebo zmocněné osoby zákonným zástupcem – nutno prokázat.
 8. Výjimky testování:
  1. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit, jinak se účastní testování dle harmonogramu školy – potvrzení laboratoře, sms s potvrzením pozitivity nebo potvrzení lékaře.
  2. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 9. Organizace a průběh prezenčního - rotačního vzdělávání:
  1. Od 12. 4. 2021 je umožněna účast na prezenčním vzdělávání žákům, kteří navštěvují třídy: I.A, II.A, III.A, IV.A a V.A. U těchto žáků bude od 19. 4. 2021 probíhat vzdělávání 1 týden opět distančním způsobem.
  2. Od 19. 4. 2021 je umožněna účast na prezenčním vzdělávání žákům, kteří navštěvují třídy: I.B, II.B, III.B, IV.B a V.B. U těchto žáků bude výuka od 12. 4. 2021 jeden týden probíhat distančním způsobem.
  3. Vždy se střídá 1 týden distanční vzdělávání a 1 týden prezenční vzdělávání.
  4. Výuka bude probíhat v kmenových učebnách dle rozvrhu hodin.
  5. Příchod do školy bude organizován již od 7.00 hodin.
  6. Jak to bude v den testování:
 • testování bude probíhat v určených učebnách prvního stupně – dle seznamu, bude se jednat o kmenovou učebnu nebo sousední místnost
 • po příchodu do školy se žák převlékne v šatně a půjde do své třídy a pracovník jej dále nasměruje, 
 • na místě si žák vydezinfikuje ruce a podle instrukcí si provede odběr vzorku pod dohledem určeného pracovníka, u testování může být přítomen zákonný zástupce nebo pověřená osoba,
 • po 15 minutách bude znám výsledek
 • při negativním výsledku zůstává žák ve třídě,
 • při pozitivním výsledku je zákonný zástupce informován telefonicky (pokud není přítomen), žák odchází do izolační místnosti, je mu vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testování, které předá zákonný zástupce ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. Pokud u testování není přítomen zákonný zástupce, vyčká žák pod dohledem určeného pracovníka na vyzvednutí zákonným zástupcem – pokud nemá písemné potvrzení, že může odcházet sám.
 • škola může na požádání vystavit také potvrzení o negativním výsledku antigenního testování.
 1. Po sloučení tříd po provedení testování bude probíhat výuka.
 2. Po dobu pobytu musí mít žáci ochranu nosu a úst v podobě zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO MZd., například chirurgická rouška.
 3. V průběhu pobytu ve škole bude prováděno pravidelné větrání a dezinfekce společných prostor a školních tříd.
 4. Kdy jde třída do karantény?
 • Pokud se zjistí pozitivní test v prvním dni testování, jde do karantény pouze testovaný žák. Pokud se pozitivita potvrdí při dalších testech, odchází do karantény celá třída, neboť byla s pozitivně testovaným v kontaktu 2 dny zpět.
 1. Rozsah výuky:

 

Příchod do školyZačátek výuky

Obědová přestávka

Konec výuky
I.A (B)

od 7.00

7:45

(nebo po ukončení testování)

10.25

10.50

11.30
II.A (B)

10.50

11.15

dle rozvrhu (11.30, resp. 12.25)
III.A (B)

11.15

11.40

12.25
IV.A (B)

11.40

12.05

12.25
V.A (B)

12.05

12.30

12.30
Žáci rodičů IZS

12.30

12.55

16.00

Hodiny tělesné výchovy budou využity k nahrazení hodin, které byly využity k testování nebo které jsou v rozvrhu 6. vyučovací hodinu.

 1. Svačiny si zajistí každý žák z domu, školní svačiny se nepodávají. Škola zabezpečuje přihlášeným žákům pouze oběd. Kdo není přihlášen k obědu, odchází v době obědové přestávky se třídou do školní jídelny, kde si sní svoji stravu přinesenou z domu pod dohledem vyučujícího. 
 2. Po konci výuky žáci odcházejí do šaten a domů. Žáci 1. až 3. tříd, kteří navštěvují školní družinu zůstávají ve své třídě, kde bude probíhat činnost školní družiny.

Pro žáky rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. zajišťuje škola v týdnech, kdy probíhá distanční výuka dopolední a odpolední činnost ve školní družině do maximálního počtu 30 dětí. 

Tento materiál vychází z mimořádných opatření, která mají svoji účinnost od 12. 4. 2021 a při aktualizaci mimořádných opatření a změně epidemické situace se může změnit.

Školní družina

Činnost školní družiny funguje v odpoledních hodinách v běžné provozní době. I zde je nutné dodržovat epidemiologická opatření – větrání, dezinfekce a nošení zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO MZd., například chirurgická rouška.

Školní družina funguje pro žáky 1. až 3. tříd ve třídních kolektivech. 

V týdnu distanční výuky je pro žáky rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. zajištěno dopolední a odpolední oddělení školní družiny pro maximálně 30 žáků. I zde platí epidemiologická opatření v podobě pravidelného testování, větrání, dezinfekce a nošení zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO MZd., například chirurgická rouška.

Školní jídelna

Pro děti na prezenčním vzdělávání v mateřské škole zajištuje školní jídelna stravování ve formě svačin i oběda. Děti na distančním vzdělávání mají nadále možnost si odebrat oběd do jídlonosičů – forma take away – v době od 10.00 do 10.25 u vchodu do školní jídelny základní školy.

Pro žáky na prezenčním vzdělávání v základní škole zajištuje školní jídelna stravování v podobě oběda. Žáci na distančním vzdělávání mají nadále možnost si odebrat oběd do jídlonosičů – forma take away – v době od 10.00 do 10.25 u vchodu do školní jídelny základní školy.

Odkaz na video z průběhem testování singclean:

https://youtu.be/BmDnd140UH4

Stránky MŠMT ČR: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Soubory ke stažení