Informace k nástupu žáků 1. a 2. ročníku na prezenční výuku od 18.11.2020

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 18.11.2020 obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základní školy. Rozsah výuky je stanoven dle rozvrhu tříd. Prezenční výuka probíhá v homogenních kolektivech. Příchod a odchod se organizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci vstupují do školy vchodem od tělocvičny v časových rozestupech dle přiložené tabulky, kde naleznete i časový rozpis rozvrhu hodin. Žáci před vstupem do školy dodržují dostatečné rozestupy (2 m) a vstup do školy je umožněn pouze s nasazenou rouškou. Zákonný zástupci a doprovod do školy nevstupuje. Počet hodin je dán platným rozvrhem hodin. 1. třídy mají každý den 4 vyučovací hodiny a 2. třídy mají 2krát týdně 5 vyučovacích hodin (2.A – pondělí a úterý, 2.B – úterý a středa, v ostatní dny 4 vyučovací hodiny).

 

TřídaNástup1. hod.2. hod.3. hod.4. hod5. hod
oddooddooddooddooddo
1.A07:3007:4508:3008:5009:3509:4510:3010:40 11:25   
1.B07:4007:5508:4009:0009:4509:55 10:40 10:50 11:35   
2.A07:5008:0508:5009:1009:5510:0510:50 11:00 11:45 11:55 12:40 
2.B08:0008:1509:0009:2010:0510:15 11:00 11:10 11:55 12:05 12:50 

Činnost školní družiny navazuje na dopolední vyučování. Doba provozu školní družiny je do 15:30. Z důvodu zamezení vzájemného prolínání kolektivů, má každá třída své oddělení školní družiny a činnost školní družiny probíhá v učebně třídy.

Informace MŠMT k provozu školy od 18. 11. 2020:

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Každý žák bude mít s sebou na den dostatečné množství roušek dle délky jeho pobytu ve škole a sáček na uložení použitých roušek.

Po celou dobu pobytu ve škole platí přísná hygienická pravidla – časté mytí rukou nebo použití dezinfekce, dezinfekce je u vchodu do školy a mytí rukou proběhne ihned po příchodu do třídy. Na toalety chodí žáci jednotlivě.

Po celou dobu výuky bude probíhat větrání tříd – rekuperace a otevřená okna. Prosím zajistěte teplé oblečení pro žáky a popřípadě i podsedáky na židli.

Během dne bude zařazen pohyb žáků na čerstvém vzduchu – i zde platí nařízení vlády povinnost nosit roušku ve větším kolektivu (více než 2 lidé společně z různých domácností).

Stravování:

Školní jídelna poskytuje obědy. Školní jídelna svačiny neposkytuje. Žáci si berou svačinu z domu. Ve školní jídelně si žák sám nic nebere – vše dostane u okýnka, včetně tácu, příboru a nápoje. U jednoho stolu sedí maximálně 4 osoby, rozestupy mezi stoly jsou minimálně 1,5 m. Žáci mají stravu od 18. listopadu přihlášenu. Pokud žák nebude navštěvovat školní jídelnu, oběd si prosím odhlaste.

Odchod ze školy se provádí stejným vchodem.

U vstupu do školy se odevzdá třídní učitelce vyplněné čestné prohlášení (ustřihněte na dělící čáře níže):

 

…............................................................................................................................................................

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání):

…...........................................................................................................................................……...............

datum narození: ..................................................................................................................................

trvale bytem: ….....................................................................................................................................

 

1.
Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v uplynulých 24 hodinách neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a není mu nařízena karanténa.

 

Ve Svatobořicích-Mistříně dne …………………………………

 

podpis zákonného zástupce: …………………………………

 

(Datum ne starší, než je nástup do školy)

Soubory