Shrnutí k distanční výuce

Vážená paní předsedkyně SRPŠ, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, vážené kolegyně a kolegové,

na základě rozhovoru s paní předsedkyní SRPŠ vznikl požadavek na sjednocení distanční výuky a sepsání stručného návodu nebo shrnutí. Proto mi dovolte, abych Vám předložil, jak to tedy s distanční výukou je. Svoji odpověď se budu snažit koncipovat jako souhrn otázek a odpovědí.

1) Je distanční výuka povinná?
Dle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Z daného ustanovení také vyplývá povinnost omlouvat neúčast žáka na distanční výuce, a to do tří kalendářních dnů od vzniku takové absence. Za absenci se považuje i neplnění zadaného úkolu. V takovém případě Vás bude kontaktovat zadavatel úkolu – přes dm, e-mailem nebo telefonicky, aby se informoval, co je příčinou a případně navrhl postup řešení. Pokud však ani po domluvě s vyučujícím není dohoda splněna, považuje se tudíž takové neplnění úkolu za neomluvenou absenci.

2) Jak je to se zadáváním úkolů na distanční výuku, kde je najdu?
Z rozhodnutí ředitele školy jsou všechny úkoly zadávány přes aplikaci dm software – elektronická žákovská knížka. Vím, že zejména na prvním stupni jsou zvoleny i jiné formy zadávání. Na tomto se nic nemění a můžete pokračovat v tom, co oběma stranám vyhovuje. Nicméně vedení školy trvá na tom, že úkol bude zadán současně i v dm softwaru – elektronické žákovské knížce, tak aby k němu měl rodič i žák přístup. Současně bude také v dm softwaru zaznačeno, že úkol byl splněn – i když byl dodán jinak. Pokud se vyskytnou potíže s přihlášením do dm software, obraťte se na adresu: masek@zssvatoborice-mistrin.cz a uveďte prosím, kdo má problém – jméno a příjmení, třídu a popište jaký máte problém.

3) Online výuka = distanční výuka?
Velmi často bývá zaměňován pojem distanční výuka a výuka online. Výuka online je pouze jedna z forem distančního vzdělávání. Na stejné míře je i tvorba videoprezentací, podcastů, pracovních listů, zápisů, cvičení, úkolů teoretických i praktických. Při konání online výuky je obsah online výuky zadán i do Dm software jako úkol. Žák má tak šanci plnit úkol i když se nemohl zúčastnit online výuky.

4) Jaký nástroj používá škola pro online výuku?
Pro online výuku využívá škola nástroj MS Teams, který umožňuje také přidat další prvky jako je bílá tabule, prezentace plochy počítače, prezentaci atd. Pro aplikaci MS Teams byla na začátku školního roku každému žáku vygenerována školní e-mailová adresa a předány pokyny pro registraci v MS Office 365. Tímto každý žák školy získal nejen přístup do Teams, ale také sadu dalších office nástrojů, které může při distanční výuce využít – textový editor Word, tabulkový kalkulátor Excel, nástroj pro tvorbu prezentací PowerPoint, místo pro ukládání souborů a splněných úkolů – One Drive atd. Pokud se vyskytnou potíže související s Office 365 – registrace, přihlášení atd., obraťte se o radu na pana učitele Horňáka na adrese: hornak@zssvatoborice-mistrin.cz

5) Četnost online výuky
Online výuka se již pomalu rozjíždí. Každopádně vedení školy trvá na tom, aby výuka online probíhala minimálně jednou týdně v matematice, českém jazyce a cizím jazyce a také ve cvičeních z matematiky a českého jazyka – příprava na přijímací zkoušky.

Výchovná poradkyně byla také požádána o formu online konzultací pro žáky posledního ročníku. Budou zaslány z její strany možnosti a podrobnosti s informacemi k přijímacímu řízení. Online výuka probíhá i v jiných předmětech a může být doplňkem ke zaslaným úkolům a slouží ke konzultacím.

6) Jak je to s výchovami?
Výchovy jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. K výchovám přistupujeme tak, aby úkoly v nich zadané byly oddechové a pro zpestření, např. vycházka do přírody v tělesné výchově, namaluj obrázek ve výtvarné výchově či zazpívej si písničku v hudební výchově.

7) Jak je to s klasifikací?
Vzhledem k povinnosti distanční výuky, lze samozřejmě také udělovat klasifikaci. Klasifikovat se může odevzdaný úkol, splněný kvíz, test a v případě online zkoušení i ústní zkoušení atd.  Co však klasifikovat známkou nelze, je neúčast na distanční výuce. V tomto případě není co hodnotit. Taková neúčast na distanční výuce = neplnění zadaného úkolu, cvičení, testu, kvízu, nepřítomnost na online hodině se bere jako nepřítomnost na výuce, a ta musí být omluvena, viz bod výše. Není-li absence omluvena, počítá se jako neomluvená a pak se postupuje podle počtu neomluvených hodin. Vždy se však škola nejdříve snaží kontaktovat zákonného zástupce a domluvit se na příčině a případném splnění úkolu.

8) Co když nemám doma možnost být připojen na počítači – nemám počítač?
Nástroje Dm software i Office365 fungují i na tabletu nebo mobilním telefonu. Pokud potřebujete zapůjčit notebook, obraťte se na adresu masek@zssvatoborice-mistrin.cz. Škola má omezený počet notebooků k zapůjčení. Je potřeba se domluvit a na základě výpůjční smlouvy poté převzít notebook ze školy i s přihlašovacími údaji.

Pokud zde nenaleznete odpověď na svoji otázku, obraťte se s dotazem na třídního učitele nebo na vedení školy. Děkujeme Vám všem za péči, kterou vedete se svými dětmi. V závěru mi dovolte říci, že naším prvotním zájmem není kritizovat, kárat a dehonestovat práci vás, zákonných zástupců ani práci vás žáků naší školy. Naopak si Vaší práce velmi ceníme a vážíme, obzvláště v této nelehké době. A protože je vše o komunikaci, tak se nebojte nás ptát na cokoliv, co vás trápí a s čím si nevíte rady. Jsme tady, abychom se domluvili tak, aby vše došlo ku zdárnému konci. I naším zájmem je, aby žáci byli úspěšní a snažíme se najít cesty, jak na to.

Děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy