Nouzový stav a opatření KHS Jihomoravského kraje

Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým  vláda v souladu s čl. 5  a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území  České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky od 05.10.2020 nouzový stav.

Na základě tohoto usnesení vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pod číslem jednacím KHSJM 55359/2020/BM/PRAV  Nařízení mimořádného opatření č. 3/2020.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje, spočívající v:

  • omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,  
  • omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,  
  • omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,  
  • omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin ruší nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020 vyhlášené dne 22. září 2020 pod č. j. KHSJM 54058/2020/BM/PRAV.