Činnost SRPŠ při Základní škole a Mateřské škole Svatobořice-Mistřín ve školním roce 2019/2020

Tak jako ve většině škol v Česku i na naší škole působí organizace sdružující rodiče dětí v zájmu podpory školní i mimoškolní činnosti žáků.

Členy spolku jsou rodiče a další zákonní zástupci dětí navštěvujících základní školu. Každoročně se scházíme na plenární schůzi, kde je podávána zpráva o činnosti, hospodaření a volí se vedení organizace. Smyslem existence spolku je finanční podpora akcí, které organizuje samotná škola nebo SRPŠ společně se školou. Peněžní prostředky jsou získávány od zákonných zástupců v podobě členských příspěvků, kdy rodina platí vždy za jedno dítě, bez ohledu na to, kolik dětí školu navštěvuje a z výtěžku pořádaných akcí.

V uplynulém školním roce 2019/2020 se nám podařilo realizovat jen část akcí, které byly naplánovány. Během podzimních měsíců ještě bez problémů proběhl taneční kurz pro žáky devátých ročníků. Kurz byl ukončen v měsíci lednu závěrečnou – tedy tanečním večerem pro žáky a jejich rodinné příslušníky. Svoje nově získané dovednosti pak absolventi tanečních předvedli i širší veřejnosti na společném plese obce a základní školy v měsíci únoru. V měsíci březnu vedení školy bylo nuceno zrušit velkou akci základní školy Velikonoce 2020 kvůli vyhlášení nouzového stavu.

V průběhu prvního pololetí se SRPŠ podílelo finančním darem na účasti žáků školy na Zátopkově štafetě, dále umožnilo žákům 9. ročníku navštívit veletrh vzdělávání, zajistilo dopravu na plavecké lekce pro žáky 1. stupně. Z kulturních akcí byl čerpán příspěvek na adventní koncert, dále koncert souboru Ondráš a projekt Baroko. Již druhým rokem se za přispění SRPŠ koná výukový den zaměření na zdokonalení jazykových schopností žáků v anglickém jazyce.

Ve druhém pololetí je výčet akcí stručný. Na naší škole naštěstí žáci 7. ročníků odjeli na lyžařský výcvik, uskutečnilo se vystoupení kouzelníka ve školní družině, divadelní představení pro 2. stupeň a přednáška s vesmírnou tématikou. Škola v přírodě a zájezd do Anglii již zůstaly neuskutečněny. Nicméně z rozpočtu SRPŠ byla rodičům dětí, které měly odcestovat do Londýna, a měly zaplacenou zálohu, vrácena částka pokrývající storno poplatek cestovní kanceláře za zrušení zájezdu. Jsem velmi ráda, že se ještě během školního roku situace vyřešila a rodiče dostali zpět celou částku. Tady chci poděkovat především p. uč. Oldřišce Výletové za správné rozhodnutí.

Situace kolem Covidu-19 nám neumožnila ukončit školní rok tak, jak jsme byli zvyklí, tedy závěrečnou schůzí s poděkováním všem členům za práci během celého školního roku a plánem na další práci. Situace nám také nedovolila se společně rozloučit se zástupci 9. ročníků a ocenit jejich dlouholetou účast na dění v SRPŠ.

V letošním školním roce vstupujeme do nejisté sezony. Naším plánem je realizovat opět taneční kurz, pokud to dovolí omezení v rámci epidemiologické situace. Další projekty v rámci výuky, kulturní programy a sportovní akce budou plánovány s ohledem zaváděná omezení.

Věřme, že se situace alespoň stabilizuje a děti nepřijdou o zážitky, na které se těší.

Za vedení SRPŠ MUDr. Šárka Kasardová
 

Vyúčtování hospodaření SRPŠ za školní rok 2019/2020:

Stav finančních prostředků ke dni:

1.9.2019: 179 290,92 Kč
31.8.2020: 236 217,22 Kč

Příjmy:

Příspěvky od žáků: na žáka 350,- Kč - 78 050,00 Kč
Ostatní příjmy:
     - Mikulášská besídka
     - Sběr papíru, šípků: 22 679,00 Kč
Příjem z plesu: 49 015,00 Kč

Výdaje – neúplné – chybí doúčtovat položky za 2.čtvrtletí

Prozatímní příspěvky na akce školy: viz přehled darů: 78 078,29 Kč
Odměny: 3 000,00 Kč
Knihy: 4 447,00 Kč
Pitný režim – družina: 3 741,00 Kč
Dopravné  + startovné: 2 920,00 Kč

Ve školním roce 2019/2020 vznikl přebytek finančních prostředků ve výši 56 925,80 Kč.