Modernizace učebny ICT

Název projektu: Modernizace učebny ICT

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011124

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 252/06_16_075/CLLD_16_01_079  

Název výzvy: 1.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001008

Anotace: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytvoření technicky a výkonově odpovídající multifunkční ICT učebny s odpovídajícím hw a sw. Upgradem infrastruktury (server, počítače v učebně, 3D tiskárna, výukový sw) umožnit širší zapojení do výuky posilováním využití v jiných předmětech

Rozpočet: 800.000,- Kč na projekt poskytnuta finanční podpora z EU

Bylo dosaženo cíle projektu tj. zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytvoření technicky a výkonově odpovídající multifunkční ICT učebny s odpovídajícím hw a sw.  Upgradem infrastruktury - server, počítače v učebně, 3D tiskárna, výukový sw - umožnit širší zapojení do výuky posilováním využití v jiných předmětech. Posílené vazby projektu na klíčové kompetence IROP, na které je projekt zaměřen:

  • cizí jazyk - učebna je vybavena výukovým sw a hw sloužícím k procvičování jazykových dovedností skupinovou i individuální formou, slouží i ke komunikaci s rodilými mluvčími, pomocí komunikačního sw, posiluje tak kompetence žáků v oblasti jazykové vybavenosti,
  • přírodní vědy -  učebna je vybavena výukovým sw a hw sloužícím k procvičování přírodovědných dovedností skupinovou i individuální formou, slouží i k zavádění moderních metod do výuky přírodovědných předmětů pomocí využití služeb internetu (YouTube, e-learning, cloudové služby, aj.), pomocí komunikačního sw, posiluje tak kompetence žáků v oblasti přírodovědné vybavenosti.