Integrovaný regionální operační program

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Číslo výzvy: 252/06_16_075/CLLD_16_01_079

Název výzvy: 1.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001008

Název projektu: Modernizace učebny ICT

Anotace: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytvoření technicky a výkonově odpovídající multifunkční ICT učebny s odpovídajícím hw a sw. Upgradem infrastruktury (server, počítače v učebně, 3D tiskárna, výukový sw) umožnit širší zapojení do výuky posilováním využití v jiných předmětech.

 

Číslo výzvy: 02_16_022

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001008

Název projektu: Moderní škola

Anotace: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.