Implementace Etické výchovy na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Název projektu: Implementace Etické výchovy na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Název rozvojového programu: Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Datum zahájení realizace projektu: 01.01.2016

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2016

Celková výše finanční podpory: 47 150,00 Kč

Popis realizace klíčové aktivity: V souladu s metodikou vyhlášení rozvojového Programu projekt realizoval: Hlavní klíčovou aktivitou projektu je úprava osnov výuky jednotlivých předmětů a ročníků s důrazem na problematiku etické výchovy, jejich implementaci do ŠVP a hlavně zavedení do běžné výuky na naší škole. Posílení oblastí etické výchovy v předmětech společenskovědního charakteru.

Začleňování následujících témat do výuky všech předmětů a činnosti školy, posílení výuky těchto témat a schopností s důrazem na implementaci těchto témat do chování a postojů žáků:

 • Mezilidské vztahy a komunikace.
 • Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
 • Pozitivní hodnocení druhých.
 • Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.
 • Komunikace citů.
 • Interpersonální a sociální empatie.
 • Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.
 • Reálné a zobrazené vzory.
 • Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.
 • Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.


Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

 • 1 pedagog – vzdělání – 40hod kurz Etické výchovy
 • Pedagogický sbor proškolen v semináři Praktická aplikaci projektu EtV, 5 hodin (á 45 min minimálně 18  pedagogů)
 • Inovace školního vzdělávacího programu a začlenění Etické výchovy do ŠVP jako průřezové téma
 • Realizace projektových dnů na škole

Příručka příklady dobré praxe ke stažení v PDF souboru níže.

Soubory ke stažení