Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Dosažené cíle:

V souladu s projektovým záměrem projekt podpořil a posílil logopedickou prevenci ve všech vzdělávacích oblastech předškolních dětí na naší škole prostřednictvím tzv. „logopedických chvilek“ v mateřských školách a zajistil tak podporu a zavedení komplexní logopedické preventivní péče.

Pomohl zavést „Individuální plány nápravy“ konkrétní řečové vady, která je zjištěna preventivním vyšetřením všech dětí na začátku školního roku.

Zároveň zavedl účinnou pomoc rodičům tzv. Přípravnou třídou, kde jsou rodiče společně s dětmi  vedeni k činnostem, směřujícím k nápravě.

Vzniká též publikace „Příklady dobré praxe“ shrnující výsledky činnosti projektu do ucelené formy, která umožňuje přenositelnost projektu na jiné školy. Tato publikace ve formě www stránek bude kompletně hotova v době ukončení projektu, tedy v červnu 2014.

Hlavní Klíčová aktivita –  tzv. „logopedické chvilky“, kdy jsou různá cvičení (artikulační, dechová, sluchová, gymnastika mluvidel, aj.) postihující komplexní logopedickou preventivní péči nenásilnou formou začleňována do běžné činnosti všech dětí v mateřské škole (hry, zaměstnání, cvičení,…). Proběhla úspěšně ve své fázi vzniku měsíčních plánů jednotlivých MŠ. Jejich realizace (začleňování do běžné výuky) pak stále probíhá po celou dobu konání projektu, dle schváleného harmonogramu.

Další klíčovou aktivitou je individuální intenzivní cvičení ohrožených dětí dle Plánu nápravy jejich konkrétní řečové vady, kterou odborník zjistil preventivním vyšetřením všech dětí na začátku šk. roku. Tyto plány vznikly ve spolupráci logopedických asistentů pod dohledem pedagoga s potřebnou aprobací (speciální pedagogika, logopedie, surdopedie) – logoped školy, v úvodní fázi projektu pro obě naše mateřské školy. Jejich následná realizace probíhá po celou dobu konání projektu.

Třetí klíčovou aktivitou projektu je tzv. Přípravná třída, ve které se předškoláci připravují na vstup do školy, zejména po stránce logopedické (komunikační schopnosti, náprava vad řeči, orientace v prostoru a čase aj.). Rodiče navštěvují tuto třídu společně s dětmi, jsou vedeni k nápravě při praktických aktivitách. Tato péče je značně individuální. V úvodní fázi projektu vznikly materiály pro individuální cvičení, které jsou využívány po celou dobu realizace projektu.

Projekt probíhá dle schváleného harmonogramu:

Září 2013 – logopedické vyšetření žáků mateřských škol specialistou, rozdělení a rozběh tvorby (zpracování harmonogramu) podpůrných materiálů pod dohledem školního specialisty (začínají vznikat měsíční plány pro obě MŠ, individuální plány pro Plán nápravy, podpůrné materiály pro Přípravnou třídu), nákup materiálního podpůrného vybavení, materiály začínají být využívány v praxi (vyučování jednotlivých MŠ, zahájena činnost Přípravné třídy)

Říjen 2013 – prosinec 2013 tvorba podpůrných materiálů pod dohledem školního specialisty (vznikají měsíční plány pro obě MŠ, individuální plány pro Plán nápravy, podpůrné materiály pro Přípravnou třídu), vzniklé materiály jsou již využívány v praxi (vyučování jednotlivých MŠ, činnost Přípravné třídy)

Leden 2014 – červen 2014 vytvořené podpůrné materiály jsou nadále aplikovány v obou MŠ a v Přípravné třídě. Vyhodnocení výsledků projektu (červen 2014), testování dětí odborným logopedem pro zjištění výsledků projektu (červen 2014), přenos zkušeností s projektem do Vzdělávacího programu školy. Vznik Příkladů dobré praxe (recenzováno odborníkem v oblasti logopedie), zveřejněného na www stránkách školy (červen 2014).

Výstupy:

Projekt svou činností podporuje 103 dětí předškolního věku. Počet připravených materiálů – 20 měsíčních logopedických plánů pro začleňování Logopedických chvilek do činnosti MŠ, 30 individuálních plánů pro specifické logopedické potíže, 30 podpůrných logopedických materiálů pro rodiče (pro domácí cvičení) v Přípravné třídě. Tyto materiály budou shrnuty a zveřejněny na www stránkách školy jako Příklady dobré praxe v oblasti logopedie.

Soubory ke stažení