Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 2. května 2021 do 16. května 2021. Dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou:

Možnost přihlásit se formou elektronického zápisu je stanovena na období od 26.04.2021 do 15.05.2021 na adrese:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zssvatoborice-mistrin/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41502

Při vyplňování prosím dbejte pečlivě na správnost údajů. Vámi uvedené údaje budou používány po celou dobu správního řízení.

K zápisu je potřeba:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky k zápisu Vám na uvedený e-mail přijde odkaz ke stažení předvyplněné žádosti (modrý text ve spodní části e-mailu: Stáhněte si prosím žádost o přijetí.). Tato žádost je dále vyplnitelná. Vyplňte tedy zvýrazněná pole žádosti pomocí programu editujícího pdf soubory, např. Adobe Reader. Podepsanou žádost přineste k zápisu.
 2. Vyjádření lékaře o očkování dítěte – je doručeno na Váš e-mail společně s žádostí o předškolní vzdělávání. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 3. K přihlášce doložte i prostou kopii rodného listu – černobílá kopie, kopie bez vodoznaku, odlišitelná od originálu, bude součástí spisu.

Podepsanou žádost, vyjádření lékaře a prostou kopii rodného listu doručte do školy od 02.05.2021 do 16.05.2021.

Podává-li žádost za dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podání žádosti    

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě

Pro bezkontaktní zaslání použijte tyto možnosti:

 • datovou schránkou do datové schránky školy: 9wnmhza – jak si zřídit datovou schránku
 • e-mailem s elektronickým podpisem – naskenovaná podepsaná žádost nestačí, musí byt podepsána elektronickým podpisem,
 • poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín,
 • vhozením do poštovní schránky na budově základní školy v zalepené obálce - označené zápis MŠ.

Nemůžete-li využít bezkontaktní způsob doručení, můžete žádost předat osobně v kanceláři školy, a to v úřední dny: pondělí od 08:00 do 11:00 a ve středu od 12:00 do 15:00 od 02.05 2021 do 16.05.2021 - předem se však telefonicky domluvte na konkrétním čase na tel. 518 620 720.  

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě přijetí k předškolnímu vzdělávání, je potřeba do mateřské školy vedoucí učitelce daného pracoviště dodat následující dokumenty:

 • Evidenční list dítěte
 • Dohoda o docházce dítěte
 • Přihláška ke školnímu stravování

Dokumenty naleznete níže ke stažení.

Plnění povinné školní docházky formou individuálního vzdělávání

Plnění povinné školní docházky je možné také formou individuálního vzdělávání. Zákonný zástupce oznámí individuální vzdělávání svého dítěte řediteli MŠ minimálně tři měsíce před začátkem školního roku, tj. do konce května.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Tiskopis je níže ke stažení.

Individuální vzdělávání může dítě plnit i v nespádové MŠ.

Ředitel MŠ určí ve školním řádu způsob a termín “ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech” (někdy chybně označováno jako “přezkušování”) . Zákonný zástupce je povinen zajistit na tomto “ověření” účast dítěte. Pokud tak zákonný zástupce neučiní (ani v náhradním termínu), ředitel individuální vzdělávání ukončí. “Ověřování” se koná v rozmezí listopadu až prosince.

Soubory ke stažení