Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Ukončené projekty

 

http://cil3.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1647866

Název projektu: Implementace Etické výchovy na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Název rozvojového programu:Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Datum zahájení realizace projektu: 01.01.2016

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2016

Celková výše finanční podpory: 47 150,00 Kč

Popis realizace klíčové aktivity:

V souladu s metodikou vyhlášení rozvojového Programu projekt realizoval:

Hlavní klíčovou aktivitou projektu je úprava osnov výuky jednotlivých předmětů a ročníků s důrazem na problematiku etické výchovy, jejich implementaci do ŠVP a hlavně zavedení do běžné výuky na naší škole. Posílení oblastí etické výchovy v předmětech společenskovědního charakteru.

Začleňování následujících témat do výuky všech předmětů a činnosti školy, posílení výuky těchto témat a schopností s důrazem na implementaci těchto témat do chování a postojů žáků:

·         Mezilidské vztahy a komunikace.

·         Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

·         Pozitivní hodnocení druhých.

·         Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.

·         Komunikace citů.

·         Interpersonální a sociální empatie.

·         Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.

·         Reálné a zobrazené vzory.

·         Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.

·         Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

a) 1pedagog – vzdělání – 40hod kurz Etické výchovy

b) pedagogický sbor proškolen v semináři Praktická aplikaci projektu EtV, 5 hodin (á 45 min minimálně 18  pedagogů)

c)  Inovace školního vzdělávacího programu a začlenění Etické výchovy do ŠVP jako průřezové téma

d) Realizace projektových dnů na škole

Příručka příklady dobré praxe ke stažení zde.

Příručka Implementace etické výchovy na ZŠ Svatobořice-Mistřín

 

 

http://www.zssvatoborice-mistrin.cz/sites/default/files/nahrane/logo-eu.png

Název projektu: Zajímavé dílny na ZŠ Svatobořice-Mistřín

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0972

Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2015

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015

Celková výše finanční podpory: 204 112,00 Kč

Popis realizace klíčové aktivity:

Vzniklo 15 portfolií žáků vytvářejících výrobek. Byla vybavena dílna, vznikl Plán rozvoje technických dovedností.

 

Název projektu: Podpora jaz. vzdělávání na ZŠ Svatobořice-Mistřín

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1500

 

Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

ukončení projektu: 31.12.2015

zahájení projektu: 01.07.2015

 

Rozpočet projektu celkem: 769 352,00 Kč

 

 

 

http://cil3.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1647866

Rozvojový program MŠMT

Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Dosažené cíle: V souladu s projektovým záměrem projekt podpořil a posílil logopedickou prevenci ve všech vzdělávacích oblastech předškolních dětí na naší škole prostřednictvím tzv. „logopedických chvilek“ v mateřských školách a zajistil tak podporu a zavedení komplexní logopedické preventivní péče.
Pomohl zavést „Individuální plány nápravy“ konkrétní řečové vady, která je zjištěna preventivním vyšetřením všech dětí na začátku školního roku.
Zároveň zavedl účinnou pomoc rodičům tzv. Přípravnou třídou, kde jsou rodiče společně s dětmi  vedeni k činnostem, směřujícím k nápravě.
Vzniká též publikace „Příklady dobré praxe“ shrnující výsledky činnosti projektu do ucelené formy, která umožňuje přenositelnost projektu na jiné školy. Tato publikace ve formě www stránek bude kompletně hotova v době ukončení projektu, tedy v červnu 2014.

Hlavní Klíčová aktivita –  tzv. „logopedické chvilky“, kdy jsou různá cvičení (artikulační, dechová, sluchová, gymnastika mluvidel, aj.) postihující komplexní logopedickou preventivní péči nenásilnou formou začleňována do běžné činnosti všech dětí v mateřské škole (hry, zaměstnání, cvičení,…). Proběhla úspěšně ve své fázi vzniku měsíčních plánů jednotlivých MŠ. Jejich realizace (začleňování do běžné výuky) pak stále probíhá po celou dobu konání projektu, dle schváleného harmonogramu.

Další klíčovou aktivitou je individuální intenzivní cvičení ohrožených dětí dle Plánu nápravy jejich konkrétní řečové vady, kterou odborník zjistil preventivním vyšetřením všech dětí na začátku šk. roku. Tyto plány vznikly ve spolupráci logopedických asistentů pod dohledem pedagoga s potřebnou aprobací (speciální pedagogika, logopedie, surdopedie) – logoped školy, v úvodní fázi projektu pro obě naše mateřské školy. Jejich následná realizace probíhá po celou dobu konání projektu.

Třetí klíčovou aktivitou projektu je tzv. Přípravná třída, ve které se předškoláci připravují na vstup do školy, zejména po stránce logopedické (komunikační schopnosti, náprava vad řeči, orientace v prostoru a čase aj.). Rodiče navštěvují tuto třídu společně s dětmi, jsou vedeni k nápravě při praktických aktivitách. Tato péče je značně individuální. V úvodní fázi projektu vznikly materiály pro individuální cvičení, které jsou využívány po celou dobu realizace projektu.

Projekt probíhá dle schváleného harmonogramu:
Září 2013 – logopedické vyšetření žáků mateřských škol specialistou, rozdělení a rozběh tvorby (zpracování harmonogramu) podpůrných materiálů pod dohledem školního specialisty (začínají vznikat měsíční plány pro obě MŠ, individuální plány pro Plán nápravy, podpůrné materiály pro Přípravnou třídu), nákup materiálního podpůrného vybavení, materiály začínají být využívány v praxi (vyučování jednotlivých MŠ, zahájena činnost Přípravné třídy)

Říjen 2013 – prosinec 2013 tvorba podpůrných materiálů pod dohledem školního specialisty (vznikají měsíční plány pro obě MŠ, individuální plány pro Plán nápravy, podpůrné materiály pro Přípravnou třídu), vzniklé materiály jsou již využívány v praxi (vyučování jednotlivých MŠ, činnost Přípravné třídy)

Leden 2014 – červen 2014 vytvořené podpůrné materiály jsou nadále aplikovány v obou MŠ a v Přípravné třídě. Vyhodnocení výsledků projektu (červen 2014), testování dětí odborným logopedem pro zjištění výsledků projektu (červen 2014), přenos zkušeností s projektem do Vzdělávacího programu školy. Vznik Příkladů dobré praxe (recenzováno odborníkem v oblasti logopedie), zveřejněného na www stránkách školy (červen 2014).

Výstupy:
Projekt svou činností podporuje 103 dětí předškolního věku. Počet připravených materiálů – 20 měsíčních logopedických plánů pro začleňování Logopedických chvilek do činnosti MŠ, 30 individuálních plánů pro specifické logopedické potíže, 30 podpůrných logopedických materiálů pro rodiče (pro domácí cvičení) v Přípravné třídě. Tyto materiály budou shrnuty a zveřejněny na www stránkách školy jako Příklady dobré praxe v oblasti logopedie.

PDF iconPříručka - Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

 

 

http://www.zssvatoborice-mistrin.cz/sites/default/files/nahrane/logo-eu.png

Název projektu: Moderní škola

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3248

Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2011

Datum ukončení realizace projektu: 28.02.2014

Celková výše finanční podpory: 1 523 885,00 Kč

 

Výstupem projektu jsou sady výukových materiálů. Tyto sady zašleme na požádání libovolnému pedagogickému pracovišti v ČR. V případě zájmu pište na adresu hornak@zssvatoborice-mistrin.cz

Náhled sad materiálů(111 MB)

název sady, rozsah stran:

1_sada_podpora_cizího_jazyka_AJ, 188

1_sada_podpora_matematicka_gramotnost, 181

1_sada_podpora_prirodni_vedy, 144

2_sada_podpora_přirodní_vědy, 160

1_sada_podpora_ctenarska_informacni_gramotnost, 142

1_sada_zavadeni_ICT_do_vyuky, 87

2_sada_matematicka_gramotnost, 148

2_sada_zavadeni_ciziho_jazyka, 167

VY_12_INOVACE_2_sada_čtn_inf_gramotnost, 155

VY_12_INOVACE_3_sada_čtn_inf.gramotnost, 171

VY_12_INOVACE_4_sada_čtn_inf.gramotnost, 170

VY_12_INOVACE_5_sada_čtn_inf.gramotnost, 194

VY_12_INOVACE_6_sada_čtn_infjramotnost_člověk_a_jeho_svět, 121

VY_12_INOVACE_7_sada_čtn_infjramotnost_člověk_a_jeho_svět, 162

VY_12_INOVACE_8_sada_čtn_inf_gramotnost_člověk_a_umění, 142

VY_12_INOVACE_9_sada_čtn_inf_gramotnost_člověk_a_společnost, 190

VY_12_INOVACE_10_sada_čtn_inf_gramotnost_člověk_a_příroda, 179

VY_22_INOVACE_3_sada_cizíJazyk,  234

VY_22_INOVACE_4_sada_cizí jazyk, 143

VY_22_INOVACE_5_sada_cizíjazyk, 189

VY_22_INOVACE_6_sada_cizíjazyk_Něm, 151

VY_32_INOVACE_2_sada_ICT, 111

VY_32_INOVACE_3_sada_ICT, 196

VY_32_INOVACE_4_sada_ICT, 89

VY_32_INOVACE_5_sada_ICT, 85

VY_32_INOVACE_6_sada_ICT, 100

VY_32_INOVACE_7_sada_ICT, 84

VY_32_INOVACE_8_sada_ICT, 87

VY_32_INOVACE_9_sada_ICT, 77

VY_42_IN OVACE_3_sada_matematika_aritmetika, 137

VY_42_INOVAC E_4_sada_matematika_aritmetika, 169

VY _42_INOVAC E_5_sada_matematika_logika, 155

VY _42_INOVACE_6_sada_matematika_práce_s_daty, 173

VY _42_INOVACE_7_sada_Matematika_geom, 155

VY _42_INOVACE_8_sada_Matematika_geom, 212

VY_52_INOVACE_3_sada_přírodní_vědy, 133

VY_52_INOVACE_4_sada_přírodní_vědy, 123

VY_52_INOVACE_5_sada_přírodní_vědy, 139

VY_52_INOVACE_6_sada_přírodní_vědy, 148

VY_52_INOVACE_7_sada_přírodní_vědy, 322

VY_52_INOVACE_8_sada_přírodní_vědy, 213

VY_62_INOVACE_1_sada_fin_gram, 136

VY_62_INOVACE_2_sada_fin_gram3, 160    

 

Autor/Autoři:

Altmann, Bimková, Brhelová, Formánková, Hálová, Hanáčková, Handschkeová, Helísková, Hlaváčková, Horáčková, Horňák, Klimek, Křížová, Maradová, Mašek, Mikliš, Ostrezi, Strýčková, Šnejdarová, Štelciková, Holubová, Krakovičová, Varmužová

 

 

 

http://www.zssvatoborice-mistrin.cz/sites/default/files/nahrane/logo-eu.png

Podpora klíčových kompetencí žáků v oblasti  EVVO, finanční gramotnosti prostřednictvím fiktivní firmy a praktických manuálních i jiných činností přispívajících k výběru vhodného typu následné školy u žáků ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0015

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Částka: 1 933 786,00 Kč

Zahájení projektu: 1. 2. 2013

Ukončení projektu: 31. 1. 2015

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů:

 1. Fiktivní firma, volnočasová aktivita (produkt s ICT komponentou), žáci vytvoří imaginární firmu zabývající se prodejem kancelářského zboží, navrhnou logo (poč. grafika), zpracují reklamní kampaň (poč. grafika), zavedou účetnictví (MS Excel), zvolí firemní strategii (konkurenční „boj“ s konkurenční skupinou), učí se hospodařit s penězi (investice, platy, nákup, …)
 2. Dětská školní televize, volnočasová aktivita (produkt s ICT komponentou), žáci svým pohledem natočí (dig. kamera), sestříhají (poč. zpracování obrazu + poč. grafika), okomentují (dig. zpracování zvuku) události ze života obce a prostřednictvím obecní kabelové televize seznámí se svým pohledem obyvatele obce
 3. Mladý ekolog, volnočasová aktivita (produkt s komponentou ŽP), cílem aktivit kroužku je souhra člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj, poznávání vzájemných vztahů člověk a příroda na příkladech v nejbližším okolí žáků
 4. Včelařský kroužek, volnočasová aktivita (produkt s komponentou ŽP), cílem aktivit kroužku je souhra člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj, poznávání vzájemných vztahů člověk a příroda na příkladech v nejbližším okolí žáků prostřednictvím chovu včel
 5. Hurá za přírodou, volnočasová aktivita (produkt s komponentou ŽP), cílem aktivit kroužku je souhra člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj, poznávání vzájemných vztahů člověk a příroda na příkladech v nejbližším okolí žáků
 6. Publikace o EVVO na škole, dokument (produkt s komponentou ŽP), podpora EVVO na škole zpracovaná ve formě brožury
 7. Keramika, volnočasová aktivita, cílem aktivit kroužku je podpora manuální zručnosti žáků prostřednictvím práce s hlínou a jinými materiály používanými při zhotovování keramických předmětů
 8. Dovedné ruce, volnočasová aktivita, cílem aktivit kroužku je podpora manuální zručnosti žáků prostřednictvím práce s různými materiály používanými při zhotovování estetických předmětů
 9. Folklorní kroužek, volnočasová aktivita, cílem aktivit kroužku je podpora spolupráce obec – škola – veřejnost, formou kulturních a národopisně osvětových akcí
 10. Dokument o podpoře žáků v kariérním růstu/systému na škole, podpora žáků v kariérním růstu/systému na škole zpracovaná ve formě brožury
 11. Předmět Dílny, zapracovaný do ŠVP jako součást Pracovních činností, podpora manuální zručnosti žáků školy formou práce s různými materiály prostřednictvím praktických výrobků

 

 

http://www.zssvatoborice-mistrin.cz/sites/default/files/nahrane/logo-eu.png

Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáku (s důrazem na ICT a cizí jazyk) a užití nových vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.1.02/02.0003

Grantové schéma – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Celkové náklady projektu – 2 636 668 Kč

Doba realizace – 1. leden 2010 - 30. červen 2012

Stručný obsah projektu – Projekt usiluje o zlepšení celkového vzdělávání a výuky u žáků a učitelů na ZŠ a MŠ Svatobořice-Místřín. V projektu řešíme aktuální potřeby školy a vycházíme z dotazníkového šetření i osob. Pohovorů.

Cílovými skupinami projektu jsou – 1) žáci, 2) pedagog. pracovníci školy

Hlavní cíle projektu:

 1. posilování ICT a jazyk. gramotnosti (i nad rámec vyučování): dosažení cíle prostřednictvím nové ICT techniky (interaktivní tabule, PC, SW), zavedením nových volnočas. aktivit, praktickými aktivitami žáků a učitelů (ročníkové práce, projekty, e-learning), činností Informačního centra - knihovny
 2. inovace ŠVP; dosažení: pomocí efektivnějšího propojováni mezipředmětových vazeb (nejen teoreticky, ale i prakticky - multimediální výchova, projekt dny aj.)
 3. zavádění vyuč. metod, organizač. forem a výuk. činností (důraz na mezipředmětové vazby; dosažení: projekty, vl. metodické listy, pomůcky, hodiny na interaktivní tabuli)
 4. posilování kompetencí žáků; dosažení: pomocí praktických aktivit
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz